Utdrag ur länsstyrelsens utredning Dnr. 400-12142-05

Vindkraft på land i Uppsala län

KNIVSTA KOMMUN

Konfliktområden
Klass l = högsta grad av konflikt

KUNGSHAMN-MORGA

Karaktärsbeskrivning

Natur- och kulturmiljön.

Området hör till Uppsalatraktens allra värdefullaste större landskapsavsnitt, detta såväl från vetenskaplig och kulturell synpunkt som från friluftslivets. Till miljövärdena bidrar särskilt områdets starkt kuperade och till stor del lummigt pastorala prägel, dess långa och omväxlande strand utmed Ekoln och dess frånvaro av för odlingsmiljön främmande bebyggelse. Kring Krusenberg utbreder sig ett representativt herrgårdslandskap invid forntida och medeltid farled genom det nutida odlingslandskapet med betesmarker, mindre åkrar och strandängar. Närmast gårdarna finns välhävdade hagmarker, åkerholmar och bryn. Särskilt framträdande är ekhagarna och lövdungarna vid Krusenberg och mellan Fredrikslund och Morga.

Genom området sträcker sig från norr till söder en väl utbildad, upp till 45 m hög ås med ett stort antal åsgropar och åsgravar samt kittelfält och strandvallar. Utöver de nämnda miljövärdena har stora delar av området stor betydelse för djurlivet, främst beträffande fåglar, insekter och mollusker. Åsens strand längs Ekoln är mestadels brant och grovgrusig, men i några vikar finns långsluttande sandstränder. Sluttningarna ned mot Ekoln är botaniskt mycket rika. Området har också stort värde för friluftslivet.

Värdeanalys

Områdets natur- och kulturhistoriska värden

  • Område med framstående exempel på landskapsformer och naturligt utbildade strandbiotoper mot Mälaren (vetenskapligt och pedagogiskt värde)
  • Ett storslaget odlingslandskap med för bygden karateristisk bebyggelse med lång kontinuitet i omedelbar närhet av Uppsala Stad (upplevelsevärde)
  • Stora, omväxlande hävdade, med grova träd bevuxna betesmarker i kuperad terräng rik på hävdberoende biotoper (vetenskapligt, pedagogiskt värde och uppevelsevärde)

Områdets värde för friluftslivet

  • Mycket goda förutsättningar för ett rikt friluftsliv i ett närbeläget, pastoralt herrgårdslandskap med stora möjligheter till naturstudier, motion och bad (upplevelsevärde)

Egenskaper och värden i förhållande till vindkraft

Storskaliga vindkraftsanläggningar i herrgårdslandskapet kring Krusenberg skulle synnerligen negativt påverka upplevelsen av det ålderdomliga kulturlandskapet.