Nedanstående artikel är hämtad från tidningen Knivstabygden vecka 15 2007.

I FRÖSTÄLLNING. Den fridlysta backsippan gynnas av att Alsike hage röjts.

Landskap med ålderdomligt skimmer

I ett smalt stråk mellan Alsike kyrka och Krusenbergs Herrgård finns hagar, torrbackar och strandängar med stora naturvärden. SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, har till helt nyligen bedrivit ekologiskt lantbruk i området. Med hjälp av EU-bidrag har Alsike hage, en plats med både biologiska och historiska sevärdheter, restaurerats.

Det är en regntung morgon i maj 2006. Bortom blommande slån skymtar Alsike kyrka som en hägring och över strandängarna ner mot Ekoln spelar horsgöken.

– Det där var en göktyta som ropade, säger Ragnar Hellspong från Krusenbergs byalag och riktar sin kikare mot utkanten av Alsike hage, där slånens vita blommor på avstånd tycks slå mot det gröna gräset som skummet på dyningar efter en storm.

Ragnar Hellspong berättar att både brun kärrhök och gulärlan häckar i området.

En annan namnkunnig person vad gäller kunskap om områdets natur är Ingemar Ahlén, Krusenbergsbo och professor emeritus vid Artdatabanken på SLU.

Han berättar att 215 fågelarter observerats i området och att hagen fram till för några år sedan, var igenvuxen med slån, al och gran. Men då restaurerades hagen med. hjälp av bland annat EU-bidrag.

– Den här platsen kallade den gamla markägaren för urskogen. Det är svårt att se i dag, men här var alldeles tätt med al, berättar Ingemar Ahlén.

På järnåldern var vattennivån högre än i dag och dagens torrbacke var en vattenomfluten udde.

Spåren från röjningen i form av stubbar är ännu tydliga och än lär det ta lång tid innan den känsliga hagmarksfloran har återhämtat sig till sin forna glans, även om gullvivorna gör sitt bästa för att återerövra marken runt stubbarna.

RAGNAR HELLSPONG är sekreterare i Krusenbergs byalag.

I dag är den fridlysta backsippan den största botaniska sevärdheten i området.

Även kattfot växte tidigare l denna hagmark. Men i samband med röjningen lades en stor hög med ris på växtplatsen, Efter det har kattfoten inte synts till, säger Ingemar Ahlén.

I samband med röjningen lämnades döda stammar kvar. Det gynnar vedlevande arter som svampar och insekter.

Det vilar ett ålderdomligt skimmer över Krusenbergs kulturlandskap. Kultur betyder för övrigt odling och i Alsike hage är det tydligt att det är människan som genom årtusenden av hävd präglat landskapet och naturen.

På järnåldern var vattennivån högre än i dag och dagens torrbacke var en vattenomfluten udde.

I sluttningen ner mot Ekolns strandängar, där så väl fiskgjuse som buskskvätta kan ses, genomförde arkeologiska forskningsinstitutet vid Stockholms universitet en arkeologisk utgrävning i våras. Lämningarna som arkeologerna undersökte var mer än 1000 år gamla och från den tid som kallas yngre järnålder.

I schaktet hittade arkeologerna stensättningar, härdar, gravar och andra spår som forntidens bönder lämnade efter sig i det som nu är en hage.

Men allting är inte positivt med naturen runt Krusenberg och Alsike. Även om området i dag är artrikt är Ingmar Ahlén bekymrad.

– De betade sankängar vi i dag kan se är bara en bråkdel av vad som fanns när jag och min fru flyttade till Krusenberg på 1970-talet. Då kunde vi se mellan fem och sex fiskgjusebon från vårt hem. I dag kan vi bara se ett, eventuellt två bon. Jag tror den ökade båttrafiken gjort att fiskgjusen Inte trivs här längre, säger Ingmar Ahlén.

SLU äger marken och har bedrivit ekologiskt jordbruk. De drygt 100 nötkreatur som betat området är sålda och SLU har lagt ner sin verksamhet. Medlemmarna i Krusenbergs byalag är oroliga för vad som ska hända med hagmarkerna om hävden minskas eller försvinner helt.

Vid Krusenbergs Herrgård, som i dag är konferensanläggning, fins en hel del att se. Om våren sjunger näktergalen i parkens häggar och i de intilliggande strandängarna kan gräshoppsångaren surrande sång höras.

Ragnar Hellspong berättar att de finns mer än 30 sorters äpplen i herrgårdens park och att en av sorterna heter Krusenberg.

– Krusenberg finns även i trädgården vid Linnés Hammarby, förklarar han.

Ragnar Hellspong nämner i förbifarten en annan av områdets små rariteter. Vid herrgårdens parkering finns ett ganska stort bestånd av gulsippa. Det är i dessa trakter en ganska ovanlig växt, en sevärdhet som med sina gula kronblad blommar när våren tar klivet över till sommaren.


30 sorters äpplen. Krusenbergs fruktträdgård och omgivande marker har ett rikt fågelliv om våren.

I VÅRSKRUD. Även något så vanligt som grankottar kan vara
bländande vackra.

UNDERSÖKNING AV BOPLATS. På järnåldern var vattennivån högre än
i dag och dagens torrbacke var en vattenomfluten udde.

  KRUSENBERG

Namnet Krusenberg är, jämfört med de arkeologiska lämningarna i Alsike hage, en ganska ny företeelse. Det var änkan till greve Johan Kruus, som i mitten av 1600-talet lät uppföra herrgården till minne av sin make. Innan dess löd området under Alsike by.

Krusenbergs byalag är en intresseförening för boende vid Krusenberg.

Mer att läsa:
www.krusenberg.org

 

 

TEXT & FOTO
JENS FLYCKT
jens.flyckt@unt.se
08-594 405 83

S:T PERS NYCKLAR. Gullvivor i tusental vid Alsike hage.